معرفی کتاب «اسناد انتخابات مجلس شورای ملی کرمانشاهان»

معرفی کتاب «اسناد انتخابات مجلس شورای ملی کرمانشاهان»

این کتاب دربردارنده مهمترین اسناد انتخابات از دوره اول تا دوره بیست و چهارم در کرمانشاهان است که در انتخاب آنها کوشیده شده­ است تا کمتر سندی از گردونه چاپ حذف شود. همچنین اسناد، به ترتیب زمان نگارش و از نزدیک­ترین تاریخ...