گزارش تصویری همایش ملی جنگ جهانی دوم

گزارش تصویری همایش ملی جنگ جهانی دوم

برگزاری  همایش ملی جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن در آذربایجان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ساختمان گنجینه اسناد  یکشنبه 15 آذر ماه ۱۳۹۴...