میزگرد رسمی: بررسی جراید فارسی هند

میزگرد رسمی: بررسی جراید فارسی هند

مصاحبه شونده: گلبن،محمد؛ کوهستانی نژاد،مسعود؛ معادیخواه،عبدالمجید؛ خطیبی نژاد،محمد رضا؛ شکوری،ابوالفضل؛ ططری،علی؛ احمدی،طاهر؛ گرانپایه،مسعود؛ نیک بخت؛ مولائی؛ مجله: یاد » بهار و تابستان 1388 - شماره 91 و 92 (36...