ملی شدن صنعت نفت، آغازی برای جلوگیری از غارت منافع ملی بود

ملی شدن صنعت نفت، آغازی برای جلوگیری از غارت منافع ملی بود

باید و نبایدها ملی شدن صنعت نفت در گفت وگو با علی ططری تبیین شد؛ تهران- ایرنا- «علی ططری» تاریخ پژوه و پژوهشگر در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: ملی شدن صنعت نفت ایران آغاز یک مبارزه برای جلوگیری از غارت اموال و منافع ملی...