روزنامه باختر

روزنامه باختر

روزنامه باختر امروز بامدیریت مرحوم حسین فاطمی در امرداد سال هزار و سیصد و بیست و هشت متولد شد . شکی نیست از مهمترین روزنامه های طرفدار دکتر مصدق و البته پایگاه اصلی جبهه ملی بود . فاطمی قلمی تند داشت . بی دلیل نبود سابقه...