رونمایی از مجموعه فاخر مستوفی لرستان

رونمایی از مجموعه فاخر مستوفی لرستان

انجمن ایرانی تاریخ  با همکاری دانشگاه رازی و سازمان اسناد  کتابخانه ملی برگزار می کند آیین رو نمایی از مجموعه فاخر             مستوفی لرستان اسناد پیشکاری و وزارت میرزا سیر رضا تفرشی    ...