معرفی کتاب «مجموعه مقالات سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس»

معرفی کتاب «مجموعه مقالات سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس»

سومین همایش تخصصی تاریخ: با محوریت مجالس دوره 13 تا 16 که از مقاطع مهم تاریخ مشروطه و مجلس است، اردیبهشت ماه سال گذشته برگزار شد. برای این دوره 85 عنوان مقاله به دبیرخانه ارسال شد که در گام نخست 40 مقاله رد شدند و بقیه مقالات...