گزارش تصویری نشست باز نشر مطبوعات

گزارش تصویری نشست باز نشر مطبوعات

برگزاری نشست باز نشر مطبوعات ، نمایشگاه مطبوعات، سالن گفتگو پنجشنبه بیست ویکم آبان ماه...