مقام منیع ریاست محترم مجلس دامت شوکته
در نتیجه آراء مأخوذه در جلسه ۳۱ فروردین ۱۳۰۶ راجع بانتخاب ۱۲ نفر اعضاء کمیسیون امور خارجه
از ۹۰ ورقه آراء مأخوذه آقایان ذیل باکثریت انتخاب شده اند:
۱) آقای دکتر مصدق (۸۵ رای)
۲) آقای تقی زاده(۸۵ رای)
۳) آقای میرزا حسنخان وثوق (۸۴ رای)
۴) آقای میرزا عبداله خان وثوق(۸۳ رای)
۵) آقای امیر تیمور کلالی(۸۲ رای)
۶) آقای اسعد بختیاری(۸۱ رای)
۷) آقای ثقۀ الاسلامی(۸۱ رای)
۸) آقای عباس میرزا (۸۰ رای)
۹) آقای کی استوان(۸۰ رای)
۱۰) آقای اعتبار(۷۹ رای)
۱۱) آقای دیوان بیگی (۷۹ رای)
۱۲) آقای فرشی(۷۹ رای)

 

photo_2016-04-17_09-46-04

 

tele-nt

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :