از کلیه اندیشمندان، صاحبنظران و پژوهشگران دعوت به عمل می آید به منظور توسعه، ترویج و انتشار موضوعات مرتبط با تاریخ پارلمان و دموکراسی در ایران و جهان مقالات خود را به دفتر نشریه اسناد بهارستان ارسال نمایند.

محورهای موضوعی مقالات قابل پذیرش :

مشروطه؛ بررسی اسنادی پیش و پس از مشروطه

علوم تاریخی؛ تحلیل تاریخی اسنادی وقایع تاریخ ایران مرتبط با مجلس شورای ملی

علوم سیاسی؛ تحلیل اسناد وقایع سیاسی ایران مرتبط با مجلس شورای ملی

علوم اجتماعی؛ تحلیل جامعه شناختی(اسناد عرایض مجلس شورای ملی)

علوم اقتصادی؛ نقش مجلس شورای ملی در ساختار و وقایع اقتصادی ادوار مختلف تاریخ معاصر

تحلیل حقوقی؛ بررسی قوانین مجلس شورای ملی و سیر تحول آنها

نقش مجلس شورای ملی در ساختار فرهنگی ادوار مختلف

تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با رجال ادوار پیشین تاریخ ایران مرتبط با مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی؛ تحلیل محتوای آنها

اسناد انتخابات مجلس شورای ملی؛ در ادوار مختلف و تحلیل و بررسی آنها

استخراج و تحلیل اسناد محلی مرتبط با مجلس شورای ملی از مجموعه داران بومی، نمایندگان و وقایع

بیوگرافی تحلیلی نمایندگان مجلس شور ای ملی؛ طبقه اجتماعی، خانوادگی، مشی سیاسی، فکری، پیشبرد قانون گذاری و …

روابط بین المللی پارلمانی ایران؛ اسناد اتحادیه بین المجالس

بررسی و تحلیل اسناد خارجی در باب پارلمان ایران

بررسی و تحلیل اسناد پارلمانی کشورهای خارجی در باب ایران

تطبیق پارلمان ایران و دیگر پارلمان های جهان(خاورمیانه، آسیای میانه، جهان اسلام، اروپا و امریکا)

بررسی اسناد مجلس شورای ملی در آستانه انقلاب ۵۷

photo697090063228578090

 

tele-nt

این خبر را به اشتراک بگذارید :