گزارش تصویری همایش ملی «تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام»

اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – سالن همایش

۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۵

سخنرانی و ارایه مقاله من پیرامون بررسی همبستگی سیاسی و اجتماعی ارامنه در دوره انقلاب مشروطه که با رویکردی نو و با تکیه بر اسناد نویافته سعی نمودم به بررسی تاثیر فضای مدارا و تسامح دوره مشروطیت در مشارکت سیاسی و اجتماعی اقلیت هموطن ارامنه بپردازم.

این خبر را به اشتراک بگذارید :