در دی ماه سال ۱۳۱۷ ” سازمان پرورش افکار ” با پیگیری احمد متین دفتری تاسیس شد تا از راه سخنرانی ، انتشار نشریه ، موسیقی ، رادیو و نمایش حس غرور ملی ، شاه دوستی و میهن پرستی را بین ایرانیان تقویت کند . به نظر می رسد الگوی این تشکیلات برگرفته از سازمان های تبلیغاتی نازی ها در آلمان و فاشیست ها در ایتالیا بود .
بر مبنای اساسنامه سازمان پرورش افکار ، این تشکیلات مرکب از شش کمیسیون بود که عبارت بودنداز : کمیسیون سخنرانی ، کمیسیون رادیو ، کمیسیون تدوین کتب درسی ، کمیسیون هنرپیشگی ، کمیسیون موسیقی و کمیسیون مطبوعات .
با این حال تلاش این سازمان که از سوی هیئت حاکمه حمایت می شد چندان مورد اقبال عمومی قرارنگرفت و با سقوط رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰ برنامه ها و اقدامات این سازمان ناتمام ماند .

کارت دعوت سازمان پرورش افکار برای حضور در جلسه سخنرانی دکتر شایگان با موضوع ” تاثیر راه آهن در ترقی کشور ” در مدرسه دارالفنون.

بهمن ۱۳۱۷ یا ۱۳۱۸خورشیدی

این خبر را به اشتراک بگذارید :