نمایندگان ایران در مجمع عمومی سازمان ملل

 از چپ به راست: دکتر جلال عبده، عبدالرضا پهلوی، نصرت الله انتظام نمایندۀ دائمی وقت ایران در سازمان ملل و مصطفی عدل

تاریخ دقیق عکسبرداری مشخص نیست تاریخ انتشار عکس اول ژانویۀ هزار و نهصد و چهل و هفت می باشد و اصل این عکس در آرشیو سازمان ملل متحد نگهداری می شود.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :