رکن الدین مختارمعروف به سرپاس مختاری که نزدیک به هشتاد و چهار سال(تولدهزارو دویست و شصت و شش_ مرگ هزار و سیصد و پنجاه) در این دنیا حیات داشت یکی از چهره های سرکوبگر دوره رضاشاه بود در موسیقی به درجات عالی رسیده بود و البته در خشونت درجاتی متعالی تر . بسیاری از دستگیری ها و شکنجه های مخوف دوره متاخر سلطنت رضا شاه را او به عنوان رییس شهربانی وقت انجام داد. اخیرا عریضه ای از همسرش در بین اسناد بازیابی نمودم که بسیار برایم جالب بود . ایشان در این نامه به مجلس شورای ملی از وضعیت مزاجی بد همسرش می نویسد که از شدت کار فراوان بوده ، یکی از نمایندگان نکته بین مجلس در هامش نامه به طعن نوشته مگر کارهای پیشین ایشان چه بوده که مولد امراض شده ؟ به نظرم سوال بجایی بوده و جالب تر آنکه این نامه در اسفند ماه سال هزار و سیصد و بیست نوشته شده ،این در حالی است که حدود سی سال پس از این عریضه هم سرپاس مختاری در قید حیات بوده و به احتمال نه مرض قلبی و نه سل ایشان چندان جدی نبوده . در نهایت مختاری به هشت سال زندان محکوم شد که پس از گذراندن پنج سال از دوره محکومیت آزاد شد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :