روزنامه باختر امروز بامدیریت مرحوم حسین فاطمی در امرداد سال هزار و سیصد و بیست و هشت متولد شد . شکی نیست از مهمترین روزنامه های طرفدار دکتر مصدق و البته پایگاه اصلی جبهه ملی بود . فاطمی قلمی تند داشت . بی دلیل نبود سابقه زندان از دوره رضاشاه را به همین خاطر در کارنامه مطبوعاتی خود داشت او که متولد نایین به سال هزار و دویست و نود و شش خورشیدی بود در زمان کودتا به سال هزار و سیصد و سی و دو در حدود سی و شش سال سن داشت اما فراتر از این سن و سال نام داشت. دفتر روزنامه او در روز کودتا از نخستین اهداف کودتاچیان و اراذل و اوباش برای غارت و نابودی بود . تصویر متعلق به آرشیو روزنامه گاردین که توسط یکی از مقامات سفارت آمریکا در همان لحظات آتش و غارت گرفته شده این ادعا را اثبات می نماید . جالب است باختر امروز تا روز کودتا مرتب منتشر شد ولی در این روز از انتشار آن ممانعت به عمل آمد.

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :