گروه روش شناسی و تاریخ نگاری پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می کند:
🏟 لینک ورود به نشست:🌏https://www.skyroom.online/ch/a2m/lecture

این خبر را به اشتراک بگذارید :