انتشار کتاب مجموعه مقالات همایش ملی«نهضت مشروطه در آذربایجان» ، به اهتمام: زنده یاد رحیم نیکبخت و علی ططری
با مقالاتی از:
نادر پروانه، زهرا موسیوند، فواد پور آرین، حسین احمدی رهبریان، محسن حسینی، علی درازی، علی باغداردلگشا، عباس سرافرازی، فاطمه سهیلی، آسیه حسینی، سید مسعود سید بنکدار، حدیثه مختاریان، ظریفه کاظمی، فرهاد پروانه، ابوالفتح مومن، حجت نیک نفس، فرشاد علامی، رحیم نیکبخت، مجتبی سلطانی احمدی

این خبر را به اشتراک بگذارید :