اتاق بازرگانی تهران به روایت اسناد تاریخی

اســناد و مستنداتی که در این دفتر گردآوری شده اســت حاصل ده سال جست وجوی نگارنده در آرشــیوهای مختلف دولتی و خصوصی اســت. گرچه این امکان وجود دارد که اسناد بیشتری هنوز از چشم پژوهشگران و مراکز اسنادی و آرشیوی مستور مانده باشد و امید می رود در آینده مورد بازیابی قرار گیرد، اما بی گمان مجموعه حاضر برگرفته از جدیدتر ین اســناد بازیافته که طی ســالیان گذشته فراهم آوری شده اســت. مجموعه حاضر متشکل اسناد و تصاویر و نشر یاتاست که به تناسب موضوع در تواتر تاریخی در کنار یکدیگر چیده شده است. این اســناد به نحوی روایتگر حدود یکصدوچهل سال فعالیت و تلاش بازرگانان پایتخت برای حضور در عرصه های مختلف اقتصادی کشــورمان است. همچنین، نمایانگر آن است که مدیران اتاق تهران طی یکصدوچهل سال قبل اهتمام ویژه ای برای اقدامات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشــته اند. از چاپ مجله و کتاب گرفته تا تأسیس یتیم خانه و بیمارستان و راه اندازی دبیرســتان و دانشگاه، همه و همه نشان دهنده نوع نگاه ایشان به جامعه و لزوم پیشرفت آن است. این کتاب برای نخستین بار توسط، اتاق بازرگانی تهران، موسسه رهاورد اندیشه و خرد و نشر ابریشمی به زیور طبع آراسته شده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :