12 عنوان از مجلات اقتصادی ایران

نظارت علمی: علی ططری

مجموعه حاضر شامل نشریات زیر می باشد:

 1. احصائیه محصولات فلاحتی ایران سال ۱۳۱۰ خورشیدی
 2. احصائیه محصولات فلاحتی و صنعتی ایران سال ۱۳۱۱ خورشیدی
 3. سالنامه دبیرستان تجارت ۱۳۱۴ خورشیدی
 4. عصر اقتصاد سال های ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ خورشیدی
 5. عصر حدید سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۹ خورشیدی
 6. علوم مالیه و اقتصاد سال ۱۳۰۳ خورشیدی
 7. مجلات فلاحت و تجارت سال اول و دوم (۱۲۹۷ و ۱۲۹۸ خورشیدی)
 8. مجله گمرکات ایران ۱۳۱۳ تا سال ۱۳۳۲ خورشیدی
 9. نامه بازرگان سال اول تا چهارم (۱۳۱۶ تا ۱۳۲۰ خورشیدی)
 10. نامه راه سال اول و دوم (۱۳۱۹ و ۱۳۲۰ خورشیدی)
 11. قلم آزاد (۱۳۰۸ تا ۱۳۱۰ خورشیدی)
 12. اطاق تجارت ایران و آلمان (۱۳۱۵ خورشیدی، چاپ برلین)

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :