گزارش پنجاه ساله

نظارت علمی: دکتر علی ططری

گذری پنجاه ساله بر مجله اطاق تجارت تا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ۱۳۵۷-۱۳۰۸ خورشیدی عنوان مجموعه ای است که یادمان یکصد و سی امین سال تأسیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده است. این مجموعه در چهار لوح فشرده و حجمی نزدیک به هفتاد هزار فرم منتشر شده است.

این مجموعه به لحاظ کمی و کیفی، مهمترین مجموعه از نشریات اقتصادی است که تاکنون منتشر شده است. در این مجموعه نشریه‌هایی همچون: «نامه اطاق بازرگانی، عصر اقتصاد، عصر اقتصاد (نامه اطاق بازرگانی تهران)، مجله اطاق بازرگانی، مجله اطاق و صنایع و معادن ایران، مجله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفته نامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درج گردیده است: تمام سعی و تلاش کارگروهی که طی سه سال گذشته مجموعه حاضر را گردآوری و تدوین کرده‌اند، این بود که حتی یک شماره از نشریات اتاق بازرگانی از دائره بازیابی و اسکن این مجموعه از دیده پنهان نماند؛ اما به رغم تلاش فراوان، چند شماره از برخی نشریات نظیر عصر اقتصاد، بازیابی نشد که البته تعداد آنها محدود است.

لوح یک، حاوی ۱۹۴ شماره دوره نخست مجله «اطاق تجارت»

لوح دوم، شامل تصویر نشریه نامه اطاق بازرگانی و همچنین اطاق بازرگانی

لوح سوم، حاوی نشریات عصر اقتصاد و نامه اطاق بازرگانی تهران (عصر اقتصاد)

لوح چهارم، شامل دو مجموعه مجله هفته نامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

این خبر را به اشتراک بگذارید :