ابوطالب اردکانی (یزدی)

ابوطالب اردکانی (یزدی)

ابوطالب اردکانی (یزدی) جوان بیست و دو سال ایرانی به همراه همسرش به سال هزار و سیصد و بیست و دو خورشیدی به قصد حضور در مراسم حج تمتع به عربستان عزیمت نمود ابوطالب در حین مراسم طواف به سبب کسالت مزاج دچار حالت استفراغ شد که به...