تصویر مهندسین امريكايي و انگليسي و روسي سوار بر لكوموتيو اشغال شده ايراني

تصویر مهندسین امريكايي و انگليسي و روسي سوار بر لكوموتيو اشغال شده ايراني

جنگ جهاني اول و دوم براي ملت ايران أوج مصيبت و بدبختي بود قحطي و مرگ و مير انسان هاي بي گناه در أقصي نقاط كشوردر اثر بيماري هاي واگيردار و كمبود آذوقه صحنه اي وحشت بار از زندگي به نمايش گذاشت اشغال ايران توسط قواي متفقين...