بحث پرداخت خسارات جنگ جهانی اول و دوم به ایران از موضوعاتی است که هراز چند گاهی به مانند زخمی کهنه ای سرباز می کند. در مجامع علمی و تاریخی مطرح و به رسانه ها نیز تعمیم می یابد حقوق دان های صاحب نام کشور هم وارد عمل شده و نظرات کارشناسی خود را مطرح می کنند و باز این بحث می رود تا چند وقت دیگر تا سندی نویافته بازیابی شود و یا سالروز جنگ یادآور بدبختی های مردم ایران در این دو مصاف باشد و خبرنگاری سوژه خبر کند . اما واقعیت این است که کشورمان در هر دو جنگ خسارات فراوان دید و غرامت ندید . بر پایه اسناد در جنگ اول غرامتی پرداخت نشد و در جنگ دوم تعهداتی از سوی بریتانیا و آمریکا و روسیه برای پرداخت خسارات به ایران ایجاد شد اما آنها هریک به نوعی تعهدات خود را ناقص و ناتمام انجام دادند جالب است ماشین آلات و ادوات جنگی مستهلک خود را که ارزش نگهداری و استفاده را نداشت به عنوان بخشی از تعهدات خسارت به ایران حساب کردند این در حالی بود که ایران در جنگ دوم جهانی در زمره کشورهای پیروز جنگ بود که در جبهه متفقین قرار گرفته بود و از بیطرفی خارج شده بود و به استناد مقررات و قوانین بین الملل مستحق دریافت غرامت بود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :