«اطاق تجارت طهران»

نگاهی گذرا به یکصد و سی و سه سال تاریخچه تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

سرشناسه : اطاق تجارت طهران
‏عنوان و نام پديدآور : اطاق تجارت طهران ( نگاهی گذرا به یکصد و سی و سه سال تاریخچه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران)‏‫/ به اهتمام علی ططری.‬
‏مشخصات نشر : تهران: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران‏‫،۱۳۹۵٫‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۰ص.‬

این خبر را به اشتراک بگذارید :