نمایشگاه کتاب امسال به پایان رسید و فرصتی دست داد تا پس از هیاهو نمایشگاه به بررسی کتابهایی که امسال خریداری کردم بپردازم برخی از کتابها چاپ سال های قبل بود و تعدادی نیز اخیرالانتشار، که تصمیم گرفتم معرفی کوتاهی از این آثار را با دوستان به اشتراک بگذارم. از این رو تا آنجا که وقت و حوصله فرصت دهد به معرفی از این آثار خواهم پرداخت امیدوارم مورد استفاده و توجه دوستان قرار گیرد.

بحث برنر

ساختار طبقاتی زراعی و توسعه اقتصادی در اروپای پیشا صنعتی

این کتاب به کوشش: تی.اچ.آستون و سی.اچ.تی. فیلیپین و با ترجمه حسن مرتضوی توسط نشر ثالث برای نخستین بار در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است.

بحث برنر در واقع برگرفته از مقاله مفصل و چالش برانگیز رابرت برنر استاد تاریخ و رئیس مرکز نظریۀ اجتماعی و تاریخ تطبیقی در دانشگاه اوکلا آمریکا و سر دبیر مجله سوسیالیستی خلاف جریان است وی متولد ۱۹۴۳ در شهر نیویورک آمریکا است.

به روایت مترجم کتاب:« مقاله اصلی برنر که در محافل مارکسیستی اروپا معروف به «بحث برنر» است، نقدی مارکسیستی از نظریه های رایج و قراردادی دربارۀ خاستگاه های سرمایه داری در اروپاست، به ویژه نظریه هایی که بر تغییرات جمعیتی و تجارب و شهرنشینی به عنوان عوامل اصلی تاکید دارند. برنر در اثر حاضر برخلاف تمام نظریه های مرسوم، خصلت مناسبات طبقاتی و توازن نیروها را میان تولیدکنندگان دهقانی و اربابان مالک زمین، ساز و کار کلیدی گذار از فئودالیسم به سرمایه داری می داند.»

در یک جمع بندی می توان گفت مبحثی که این کتاب پی می گیرد در زمره مهم ترین مباحث تاریخی دویست سال اخیر است. آغازگر اصلی این مباحث را مارکس با ید دانست و نهایتا تمام این موضوعات نگاه دارد بر دوران گذار از فئودالیسم به سرمایه داری.

tele-nt

این خبر را به اشتراک بگذارید :