پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

و انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:

نهمین نشست از سلسله نشست های

حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول

تحولات اجتماعی مناطق غربی ایران

در سال های جنگ جهانی اول

سخنرانان:

دکتر الهام ملک زاده

دکتر علی ططری

دکتر مظهر ادوای

زمان: شنبه ۱۹ آبان ۹۷

ساعت ۱۵ الی ۱۷

سالن اندیشه

این خبر را به اشتراک بگذارید :